Hlavní strana > Počítače a technika > Ostatní technika > Elektrotechnická spôsobilosť

test Elektrotechnická spôsobilosť (Ostatní technika)

    Autor: fessty (anonym) ... vloženo 27.5.2009
Test vyzkoušen 6080 krát, průměrný výsledek je 65.8%.
Všetky peňažné hodnoty sú prepočítané konverzným kurzom 1€ =30,1260 SKk a zaokrúhlené podľa matematických pravidiel na celé čísla.
 1. Pred zahájením akýchkoľvek prác v blízkosti elektrických vonkajších vedení musí ten, kto práce organizuje alebo riadi :

 2. Určite správnu definíciu práce pod dozorom:

 3. V každej budove sa na hlavné pospájanie musí pripojiť :

 4. Druhy uzemňovačov

 5. Fyzickej osobe nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa, ktorá marí výkon inšpekcie

 6. Pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky, zamestnanec :

 7. Doplnkové pospájanie musí zahŕňať :

 8. Pri menovitom napätí 230 V maximálný čas odpojenia pri sieti TN je :

 9. Ako ochranný vodič sa nesmú používať :

 10. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke je :

 11. Zamestnávateľ je povinný zamestnávať :

 12. Vodiče hlavného pospájania nesmú mať menší prierez než polovica prierezu najväčšieho ochranného vodiča v inštalácii, najmenej však :

 13. Kedy je potrebné riešiť doplnkové pospájanie:

 14. Inšpekcia práce sa vykonáva :

 15. Aké sú ochranné pásma u vonkajších vedení do 35 kV?

 16. Kto je zodpovedný vedúci práce?

 17. Právo zamestnanca odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb :

 18. Čo sú ochranné pomôcky?

 19. Bezpečnostný oddeľovací transformátor je vhodným zdrojom pre SELV:

 20. Popíšte požadované OOPP / osobné ochranné pomôcky / pre prácu v akumulátorovni:

 21. Ako môžu pracovať znalé osoby na elektrických inštaláciách?

 22. Prierez jadier krajných vodičov v obvodoch striedavého a jednosmerného prúdu nesmie byť pri pevnej inštalácii izolovanými vodičmi :

 23. Vodič PEN sa :

 24. Prúdový obvod je :

 25. Skratka nn - nízke napätie znamená:

 26. Ak zamestnanec zistí nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia je povinný :

 27. Hĺbka uloženia nízkonapäťových káblov :

 28. Čo sa rozumie vonkajším vedením?

 29. Aká je funkcia odpínačov?:

 30. Zábrany a kryty sú určené na to, aby zabraňovali:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah