Hlavní strana > Humanitní, společenské > Psychologie > Velký test z psychologie

test Velký test z psychologie (Psychologie)

    Autor: Psycholog (1vlož. 8vyzk.+20%ø) ... vloženo 26.12.2013
Test vyzkoušen 2437 krát, průměrný výsledek je 43.8%.
 1. Dílo "Spis o duši" napsal antický filozof

 2. Chceme-li zkoumat, jaký vliv má počet žáků ve třídě na kvalitě výuky, jakou proměnnou je v tomto případě počet žáků.

 3. Podle teorie A. H. Maslowa je nejjvyšší lidská potřeba:

 4. Pro řízení auta je důležitá

 5. Které z těchto jmen svým zaměřením nepatří mezi ostatní.

 6. Podle Eysenckovy teorie označíme melancholika jako:

 7. Prvními inteligenčními testy se proslavil.

 8. Řekne-li terapeut svému pacientovi, jež má chorobný strach z pavouků, aby co nejvíce pavouky vyhledával a dotýkal se jich, jedná se o:

 9. Pokusy se slinícími psy se proslavil

 10. Autorem termínu kognitivní mapa je

 11. Ústředním pojmen logoterapie F. E. Frankla je:

 12. Známým experimentem poslušnost vůči autoritě, kdy bylo zjištěno, že lidé jsou schopni se chovat ohavným způsobem, vyžaduje-li to po nich respektovaná osobnost, se proslavil.

 13. William James byl

 14. Za hlavní představitele gestaltismu jsou považováni

 15. Mezi nejdůležitější směry psychologie 20. století nebývá řazen(a):

 16. Teorií osobních konstruktů, ve které jsou děti přirovnáváni k vědcům, se proslavil:

 17. Mezi faktory tzv, Big Five nepatří.

 18. Experimentem týkajícím se tzv. pygmalion efektu se proslavil

 19. Který z termínů nepatří do psychoanalytické teorie.

 20. Jev, kterým psychologové nazývají fakt, že si lidé budou po celý život pamatovat např. co dělali 11. září 2001 se nazývá:

 21. Pojem inteligenční kvocient jako podíl mentálního a chronologické věku vynásobeného stem zavedl.

 22. Podle Freudovi teorie psychoanalýzy vzniká oidipovský komplex v:

 23. To, že emoci vytváří vědomí fyziologických změn, tvrdí:

 24. Termínem "terciální socializace" označujeme období, jež se vztahuje k:

 25. Tzv. Ebbinghausova křivka zapomínání nám říká

 26. Do tzv. Vídeňské školy neřadíme

 27. Transakční analýza je spjata se jménem:

 28. Který z těchto zákonů nedefinovali gestaltisté.

 29. Názorem, že děti mají v sobě zabudované mechanismy pro osvojování jazyka se proslavil.

 30. Zakladatel tzv. Gestalt terapie byl

 31. Který z těchto znaků nehraje podstatnou roli v Antonovské koncepci salutogeneze

 32. Weber-Fechnerův zákon říká:

 33. Vnímání pohybů vnitřních (útrobních) orgánů umožňují:

 34. Pokusy s pacienty s rozděleným mozkem se proslavil

 35. Stav po úrazu, kdy má jedinec problém zapamatovat si nové zážitky, přestože staré zážitky si vybavuje zcela normálně se nazývá.

 36. Ztráta schopnosti rozeznat předměty, zvuky, osoby, tvary atd. bez porušení funkce smyslových orgánů:

 37. S termínem kognitivní disonance je spjato jméno:

 38. Stádium "identita vs. zmatení rolí" je v Eriksonově teorii označováno období:

 39. Fáze paměti jsou

 40. Který z těchto archetypů nehraje v Jungovo koncepci důležitou roli.

 41. Nedirektivní terapie je spjata se jménem

 42. Autorem výroku "Nic není v rozumu, co nebylo dříve ve smyslech" je:

 43. Psychofyzik považovaný díky založení laboratoře v Lipsku v roce 1879 za "tatíčka psychologie".

 44. Experimentem zabývajícím se konformitou se proslavil

 45. O učení nápodobou pojednával

 46. O psychologii davu pojednával

 47. Knihy Mít nebo být, Umění milovat, Anatomie lidské destruktivity nebo Člověk a psychoanalýza napsal:

 48. Když provádíme určité činnosti, např. řídíme auto, zavazujeme si tkaničku, nebo hrajeme fotbal, využíváme paměť.

 49. "Rodinná konstelace, pocit méněcennosti, potřeba moci" jsou ústředními pojmy:

 50. Piaget se proslavil teorií:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama


jdi nahoru, na obsah